Disclaimer

Op deze pagina vind je de disclaimer van zzpbarometer.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door ZZP Barometer. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang jij deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Jij mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZZP Barometer is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ZZP Barometer.

Geen garantie op juistheid Indien van toepassing:

Voor de downloads van derden en van de ZZP Barometer zelf die via onze website(s) beschikbaar worden gesteld, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke juistheid. Als jij een download verricht, stem jij uitdrukkelijk in met de disclaimer en de voorwaarden van de ZZP Barometer. Wij zijn niet aansprakelijk, in welke vorm of voege dan ook, voor de juistheid of actualiteit van de verstrekte informatie.

ZZP Barometer streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. ZZP Barometer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind jij de meest recente versie van de disclaimer van zzpbarometer.nl op deze pagina.